top of page

Vroegtijdige schoolverlaters. Wat kan Genk EXTRA of ANDERS doen?

De meest recente cijfers duiden erop dat 17,5 procent van de schoolverlaters in Genk geen diploma behalen.

Daar willen wij vanuit de politiek over de partijgrenzen heen verandering in brengen. Stad Genk heeft hierin een gedeelde verantwoordelijkheid naast andere overheden, naast burgerinitiatieven, naast de verantwoordelijkheid van het individu, ....


Stad Genk neemt diverse initiatieven. Het is een prioriteit van het huidige beleid van CD&V en SP.A (vanaf morgen Vooruit, tijdens de verkiezingen Pro Genk, op Unibet kan je alvast gokken op de naam in 2022).

Maar zorgen deze initiatieven en de extra aandacht en middelen voor een verbeterde situatie?

Wat is het effect van die extra aandacht op het aantal schoolverlaters zonder diploma t.o.v. andere steden en gemeenten? Hiervoor vergelijk ik de cijfers van Genk met die van Vlaanderen, Limburg en het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden.

Bron cijfers: provincie.incijfers.be, eigen visualisatie/analyse.

Je ziet in de grafiek de evolutie van het % van vroegtijdige schoolverlaters tov het totaal aantal schoolverlaters. Hierin valt op dat:

 • Stad Genk volgt dezelfde trend als de rest van Vlaanderen en Limburg. Echter ongeveer +7% meer vroegtijdige schoolverlaters.

 • Stad Genk volgt dezelfde trend als de rest van de centrumsteden. Enkele uitschieters in + en -.

Conclusie:

 1. Ondanks alle inspanningen, doet Genk het niet beter dan de andere (centrum)steden. Ze doet het even goed, of even slecht.

 2. De belangrijkste vraag is dus, wat kan je ANDERS doen dan hetgeen je al de afgelopen jaar hebt gedaan?

Vanuit N-VA Genk begrijpen we dat vroegtijdige schoolverlaters het resultaat zijn van diverse factoren. We begrijpen dat Genk geen eigen onderwijs organiseert en dus op dat vlak niets rechtstreeks kan betekenen.


Maar we begrijpen niet dat ondanks dat dit een speerpunt is van het beleid, ondanks dat dit al jaren een uitdaging is in Genk en dat dezelfde ploeg van CD&V en SP.A de maatregelen uitzet, ondanks dat alles Genk het niet beter doet dan de andere steden met een vergelijkbare situatie (centrumsteden).

Beste schepen Anniek Nagels, Beste Burgemeester Wim Dries. Wij, en alle burgers, verwachten meer van jullie. Voor de toekomst van onze kinderen, voor de toekomst van Genk.
Ter aanvulling vinden jullie hierbij de vragen die ik stelde in de gemeenteraad. Het te verwachten antwoord is een lijst met diverse initiatieven. Is dit meer van hetzelfde met als gevolg hetzelfde effect? De vraag die echter belangrijk is, wat gaan ze anders doen om wél een verschil te maken?


Mijn vragen en de schriftelijke antwoorden van tijdens de gemeenteraad aan het stadsbestuur waren:

· Welke van de factoren die een impact hebben op vroegtijdig schoolverlaten identificeren jullie als lokaal bestuur?

· Welke van deze factoren hebben jullie deze en vorige legislatuur aangepakt en op welke manier?

· Welke van de eerder ondernomen acties worden als goed geëvalueerd. Wat zijn hiervan de behaalde KPI’s?

· Welke van de eerder ondernomen acties worden als niet goed geëvalueerd. Wat zijn hiervan de niet behaalde KPI’s?

· Welke nieuwe initiatieven zijn er recent opgestart of staan in de steigers?

· Op welke factoren die impact hebben op het vroegtijdig schoolverlaten zijn deze gericht?

· Welke ambitie m.b.t. de evolutie van het percentage vroegtijdige schoolverlaters is er voor volgende jaren van deze legislatuur?


Welke van de factoren die een impact hebben op vroegtijdig schoolverlaten identificeren jullie als lokaal bestuur?

Op basis van de gekende literatuur en een gezamenlijke analyse met het brede onderwijs- en werkveld zijn dit de factoren en vaststellingen die we dagelijks maken:

 • Schoolmoeheid, lage motivatie en gebrek aan binding

 • Studiekeuzethematiek rond overgang basisonderwijs naar secundair onderwijs (te hoog, te weinig ondersteund door ouders, te weinig gebaseerd op echte talent, invloed van peergroup, …)

 • Opgebouwde leer- en taalachterstand en het zittenblijven

 • Spijbelgedrag

 • Invloed van jongerencultuur (normen en waarden) en kloof met schoolmilieu

 • Aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt (voor TSO en BSO jongeren)

 • Gezinskenmerken als opleidingsniveau, belangstelling en betrokkenheid van ouders

 • Schoolklimaat

 • Segregatie van bepaalde richtingen en groepen

Vandaag sterker dan tevoren is er voorts:

 • Het psychisch welbevinden en motivatie

 • Het effect van afstandsonderwijs

 • De ontbinding van de relatie tussen leerlingen / andere leerlingen / leerkrachten / school

Welke van deze factoren hebben jullie deze en vorige legislatuur aangepakt en op welke manier?

Als we de acties bekijken die reeds geïmplementeerd werden voor het Iedereen Slaagt Plan tot stand kwam, kunnen we stellen dat deze meestal reeds op verschillende factoren inspeelden. Graag verwijzen we daarbij naar:

 • Het werken aan de professionalisering van leerkrachten inzake taalbeleid

 • Studie- en leerbegeleiding (zoals bijvoorbeeld de Klas van Sokrates van VZW PAS)

 • Het inzetten op gedragsproblemen: de Pedagogische trajecten, de werking van de Uitdaging

 • De ondersteuning van het project Warme scholen en het Overkophuis

 • De acties rond spijbelgedrag (binnen het LOP)

 • De werking van de Leerwinkel (met het zoeken naar alternatieve kwalificerende trajecten)

 • Het programma van de Bibambassadeurs

 • De werking rond onderwijsondersteunend gedrag vanuit de Opvoedingswinkel en de Cel Onderwijs

 • De werking van de T2-campus.

En daar kwam dus vanaf deze legislatuur het Iedereen slaagt-plan met zijn werven bij als nieuw geïntegreerd en samen met het onderwijs ontwikkeld kader.

Welke van de eerder ondernomen acties worden als goed geëvalueerd en wat zijn hiervan de behaalde KPI’s?

 • De studie en leerbegeleiding, die aan een duidelijke nood en vraag in de wijken beantwoorden

 • De programma’s Petra / Klasboost en NAFT waarvan wetenschappelijk effectonderzoek de meerwaarde uitwees

 • De werking van het succesvolle programma van de Bibambassadeurs

 • De werking van de Leerwinkel met cijfers die aanwijzen dat er sprake is van stijgend cliënteel en grotere deelname aan opleiding en tweedekansonderwijs maar ook de waardering van een partner als VDAB ter zake;

 • De spijbelaanpak die duidelijk dalende spijbelcijfers genereerde in pre coronatijden.

Welke van de eerder ondernomen acties worden als niet goed geëvalueerd en wat zijn hiervan dan de niet behaalde KPI’s?

 • Het ondersteunen van het taalbeleid, wegens een te beperkt bereik en geen verdere vraag vanuit secundair onderwijs

 • Warme scholen (de Vlaamse financiering stopte)

Welke nieuwe initiatieven zijn er recent opgestart of staan in de steigers?

Daarvoor verwijs ik graag naar het Iedereen slaagt-plan en de samen met het onderwijsveld vastgelegde werven. Op elk ervan werden stappen ondernomen.

 • De Leerwinkel implementeert een transitietraject voor tweede en derde graad BSO (samen met het werkstation en de Uitdaging), waarbij men BSO jongeren die schoolmoe zijn aan boord wil houden via onder andere perspectiefgesprekken. De aanvragen stijgen hiervoor en de werking verloopt tot op heden naar ieders tevredenheid.

 • Het ondersteunen van het afstandsonderwijs, waarbij we laptops ter beschikking stellen om blended learning te ondersteunen

 • De versnelde ontwikkeling van een Meldpunt Onderwijs waardoor we tijdens de eerste golf alvast 22 jongeren terug aansluiting hebben laten vinden met de school en leerkracht

 • De gebiedsgerichte aanpak waarbij we samen met Gigos motivatiecoaches zullen inzetten

 • Een groter aanbod aan studie- en leerbegeleiding wordt ontwikkeld

 • In preventief opzicht de COVID-zomerscholen derde graad basisonderwijs


Tenslotte willen we dit proces een nog steviger draagvlak geven door procesmatige ondersteuning van de UCLL, die met ons het netwerk Samen Onderwijs Maken Genk ontwikkelt.

Op welke factoren die impact hebben op het vroegtijdig schoolverlaten zijn deze gericht?

 • Taal- en leerachterstand

 • Motivatie

 • Schoolklimaat

 • Binding

 • Spijbelen

 • Ouderlijke vaardigheden

Welke ambitie m.b.t. de evolutie van het percentage vroegtijdige schoolverlaters is er voor volgende jaren van deze legislatuur?

De ambitie aan begin van de legislatuur jaarlijks was om minstens 1% te laten verminderen. Corona breng ons hier ook in een nieuwe situatie. We wachten dus nog even op de effecten hiervan.Comments


bottom of page